خوی نگار 53-54 منتشر شد

 

خوی نگار 53-54 منتشر شد

 

خوی نگار 53-54 منتشر شد

 

به گزارش سایت مجمع خویی‌ها، شمارۀ 53 - 54 نشریۀ خوی نگار، ارگان کاغذی مجمع خویی‌های مقیم تهران منتشر شد. خوی نگار 53 54 مربوط به مرداد و شهریور 1394 است و می‌کوشد رخدادهای مربوط به شهر خوی در این دو ماه را پوشش دهد. حال و هوای غالب خوی نگار در این شماره عمدتاً ورزشی و فرهنگی است که از مطالب محمدعلی انصاریان و ولی اعرابی دربارۀ جشنوارۀ سراسری اورین خوی گرفته تا انتشار عکسی قدیمی مربوط به ورزش خوی و مصاحبه با علی فتح‌الله‌زاده خویی، مدیرعامل سابق باشگاه مردمی استقلال مؤید همین مطلب است.

شما می‌توانید دو هفته پس از انتشار نسخۀ کاغذی خوی نگار، نسخۀ الکترونیکی این نشریه را از طریق سایت مجمع خویی‌های مقیم استان تهران دانلود کنید.

جهت دانلود شمارۀ 53-54 خوی نگار روی عکس جلد مجله کلیک کنید.