سلسله نشست های ایران شناسی

سه شنبه 12 دی ساعت 15 تا 17

خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم

بالا