آقاسی، محمّد خان

آقاسی، محمد خان « دانش خویی» ( 1296-1379)

محمد خان آقاسی از مشاهیر خوی

دنبلی، حاجی محمد

حاجی محمد دنبلی (سده‌ی سیزدهم‌ ق)

آقاسی، مهدی خان

آقاسی، مهدی خان (1298-1380)

دنبلی، حسینقلی‌خان

حسینقلی‌خان امیر (متوفی 1213 ق)

آگنت، آقا مهدی

آقا مهدی آگنت (سدة چهاردهم ق) 

آقا مهدی آگنت

دنبلی، فضلعلی بیگ

دنبلی، فضلعلی بیگ (متوفی 1194 ق)

دنبلی، نجفقلی‌خان

نجفقلی‌خان دنبلی (متوفی1199ق)

امین‌الشرع، ابوالقاسم

ابوالقاسم امین‌الشرع (1249-1349)

جوانشیر خویی، محمد قلی خان

 محمد قلی خان جوانشیر خویی (معاصر)

حاجی مطلب‌خان

حاجی مطلب‌خان (سده‌ی سیزدهم ق)

خویی، شمس‌الدین

شمس‌الدین خویی (583-637 ق)

دنبلی خویی، امیراحمدخان

امیراحمدخان دنبلی خویی (متوفی 1200ق)

بالا