انجمن سبز انديشان اراک

انجمن سبز انديشان اراک به عنوان يك جريان علمي،‌پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي در نيل به اهداف خود كه همانا حفظ و نگهداري از زيست كره است،‌خط مشي خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد:

 به عنوان پل ارتباطي مردم و مسئولين تلاش مي نمايد خلا تبليغي و فرهنگي فعاليت هاي زيست محيطي را پر نمايد و نياز هاي بر حق مردم را منعكس سازد.

 جلب مشاركت مردمي در حفظ و احيا منابع طبيعي را سر لوحه كار خود قرار دهد.

 براي تقويت آگاهي زيست محيطي عموم مردم از تمامي امكانات ارتباطي بهره جويد.

 در جهت اشاعه فرهنگ آشتي با طبيعت و استفاده بهينه از منابع و انرژي، تبليغ و ترويج نمايد.

 الگوهاي غلط و ناپايدار توليد و مصرف و مراكز آلاينده محيط زيست را شناسايي و راههاي اصلاح آنها را معرفي نمايد،‌با فرهنگ سازي،‌دوستي انسان با طبيعت را تقويت نمايد، سنن و آداب غلط را از بين ببرد.

 بوسيله ارتباط با مراكز تحقيقاتي پژوهشي (دانشگاهي و كاربردي ) زمينه فعاليت كارشناسان و متخصصان را هموار سازد.

 در جهت انتشار نشريه اي زيست محيطي شامل مقالات تحقيقي،‌اخبار، گزارشها، پيشنهادات و انتقادات تلاش نمايد.

 با شناخت هر چه دقيق تر زيست بوم منطقه،‌در نگهداري از مناطق حفاظت شده و پاركهاي ملي و معرفي مناطق اكوتوريستي با ارگانهاي دولتي همكاري نمايد

 ايجاد ارتباط با گروههاي مردمي بويژه طرفداران محيط زيست

 در راستاي رسيدن به اهداف خود داشتن كميته هاي اجرايي ذيل را يك فرصت مي داند :

الف:كميته فرهنگي و اجتماعي

ب :كميته ترويج و احيا منابع طبيعي

پ: كميته آموزش و اخلاق زيست محيطي

ت : كميته پاكسازي مناطق آلوده از جمله رودخانه ها و كوهستانها

ث: كميته سلامت و كمكهاي بهداشتي درماني و حوادث غير مترقبه

ج: كميته تحقيق و پژوهش

چ : کمیته تالابها

ح: کمیته آب

خ: کمیته آلودگی

اطلاعات تماس:

اراک - بازار سرپوشیده - بعد از گذر سوم

سرای کتاب فروشها

ایمیل: sabzandishanarak.ngo@gmail.com

تلفن:  32222310 - 086

فکس: 32222310 - 086

شماره موبایل:       30007957007633

آدرس سایت انجمن سبز انديشان اراک

 

بالا