كانون ديده بانان زمين

كانون ديده بانان زمين كه از تاريخ 16/8/81  با شماره ثبت 41974/32 فعاليت رسمي خود را آغاز كرده است،  تشكلي غير دولتي، زيست محيطي و غير انتفاعي در ايران است و هدف آن عبارت از اطلاع رساني جهت كاهش معضلات زيست محيطي و حفظ ميراث زمين است كه از طرق گوناگون نظير  توليد و نشر اخبار زيست محيطي ، برگزاري  سفرهاي تحقيقي خبري، انتشار نشريات آموزشي، برگزاري گشت هاي علمي - آموزشي آن را دنبال مي كند.  ديده بانان زمين اطلاع رساني را گامي اساسي در جهت افزايش دانش در امر حفاظت از محيط زيست مي داند.

طيف مخاطبين ديده بانان زمين،  اقشار مختلف از تودة مردم گرفته تا بالاترين سطوح تصميم گيري را در بر مي گيرد.

يكي از مهمترين فعاليت هاي كانون انتشار خبر نامه و  وب سايت  اطلاع رساني است  كه تحت عنوان ديده بانان زمين و  www.earthwatchers.org و www.earthwatchers.ir   منتشر و راه اندازي شده است.

ديده بانان زمين  از طريق خبر نامه و يا سايت اطلاع رساني  سعي دارد از طريق توليد و انتشار اخبار زيست محيطي و نيز گزارش هاي خبري تحقيقي و  مصاحبه  در شفاف سازي ارزش ها و معضلات و تهديد هاي زيست محيطي  كشور گام برداشته و توجه همگان را براي حفاظت از اين  ارزش ها و رفع معضلات جلب نمايد

كانون  ديده بانان زمين  انعكاس  نظرات  محققين و  پژوهشگران  در خصوص موضوعات مطرح شده و  قابل طرح با ذكر نام آنها و همچنين انعكاس نظرات و مشكلات آوارگان زيست محيطي و ساير آسيب ديدگان از آثار و تبعات سوء زيست محيطي ( با ذكر نام آنها ) جزو  دستورهاي  كار خود قرار داده است.

اطلاعات تماس:

Info@earthwatchers.org

آدرس سایت اینترنتی كانون ديده بانان زمين

بالا