معرفی کتاب نگاهی دیگر به ملیت ایرانی

تکاپوی ملیت ایرانی در قرن دوازدهم هجری

مؤلف: دکتر محمدعلی فتح‌الهی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

105 صفحه / چاپ اول / 1395 / بها: 7 هزار تومان

این کتاب به نوعی ادامۀ اثر قبلی نویسنده با عنوان «شکل‌گیری ملیت ایرانی» محسوب می‌شود. از نظر نگارنده، حوزۀ مطالعات ملیت ایرانی، بخشی از تحقیقات اسلامی است.

اگر پیدایش و ظهور رسمی هویت ملی ایرانی را با تشکیل حکومت ملی صفویه در آغاز قرن دهم هجری در نظر بگیریم، سقوط دولت صفوی و اتفاق‌های بعد از آن در قرن دوازدهم هجری، باعث شد که مرحلۀ جدیدی در جریان تکوین و بلوغ سیاسی و اجتماعی این هویت پدید آید. تأثیرات این تحولات به‌قدری وسیع است که گاه می‌توان در نظام سیاسی و در زندگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کنونی خودمان هم آثار آن را مشاهده کرد. قرن دوازدهم، قرن تحولات اساسی در تاریخ ایران و یکی از مهم‌ترین ادوار تاریخی این کشور محسوب می‌شود. کتاب سعی دارد تحولات این دورۀ تاریخی را از دید علوم سیاسی و میزان تأثیرگذاری آن در تحولات هویت ملی ایرانی مورد توجه قرار دهد. درک صحیح‌تر و مطابق با واقع از تحولات سدۀ دوازدهم هجری، باعث خواهد شد که شناخت ما در بارۀ وضع کنونی خودمان دقیق‌تر شود و عمق تغییرات صورت گرفته تا زمان فعلی را بهتر درک کنیم.

بالا