بازرسان

مجمع عمومی عادی امناء 2 نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود. وظایف بازرس به‌شرح ذیل است:

1. بررسی کلیه‌ی اسناد و اوراق مالی و تهیه‌ی گزارش برای مجمع عمومی امناء

2. مطالعه‌ی گزارش سالانه‌ی هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه‌ی گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3. گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومی امناء

4. اظهار نظر کتبی درباره‌ی صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.

5. سایر وظایفی که اساس‌نامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده‌ی بازرس قرار داده است.

بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است. بازرس می‌تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید. درصورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی‌البدل به‌جای او انجام وظیفه خواهد نمود. هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آن‌ها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود. اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان بازرس انتخاب شوند.

1. کسانی که به‌علت ارتکاب جرم و به‌موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محکوم شده (دوران محکومیت).

2. مدیران و مدیر عامل.

در ادامه بازرسان مجمع خویی‌های مقیم تهران را معرفی خواهیم کرد:

محسن اخروی عضو هیئت امنای مجمع خویی های مقیم استان تهران و بازرس هیئت مدیره این مجمع است

 

محسن اخروی (بازرس اصلی)

 

 

ستاری زاده عضو هیئت امنای مجمع خویی های مقیم استان تهران و بازرس هیئت مدیره این مجمع است

سعید ستاری‌زاده (بازرس اصلی)

 

 

ولی اعرابی عضو هیئت امنای مجمع خویی های مقیم استان تهران و بازرس هیئت مدیره این مجمع است

ولی اعرابی (بازرس علی‌البدل)                   

 

بالا