مجمع عمومی

در بدو تأسیس مجمع خویی های مقیم استان تهران با توجه به ضرورت قانونی، هیئت مؤسس پس از انجام تشریفات لازم و عضوگیری، مجمع عمومی را تشکیل و از بین اعضاء پیوسته مجمع هیئت مدیره‌ی مجمع و بازرسان را انتخاب نمود. پس از گذشت 6 سال با توجه به ماهیت فعالیت و ضرورت حضور جمع بیشتری از همشهریان در تصمیم‌گیری‌های کلان در سال 1391 مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار داد نسبت به اصلاح اساس‌نامه و تغییر ساختار مدیریت به هیئت امناء اقدام و در اولین فرصت آن را به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برساند.

 در این راستا با نظر کارشناسان ذیصلاح پیش‌نویس اساس‌نامه‌ی هیئت امنایی تهیه و در مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که در تاریخ 18/11/92 در محل حسینیه‌ی خویی ها برگزار شد به تصویب رسید. در این جلسه 73 نفر از خویی های مقیم تهران اعم از عضو و غیر عضو که صلاحیت آن‌ها به تأیید جمع کثیری از همشهریان رسیده بود، کاندید عضویت در هیئت امناء شدند که از بین آن‌ها طبق اساس‌نامه 30 نفر با اکثریت آراء به عضویت هیئت امناء انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که منتخبین همگی از همشهریان شناختهشده و خوش‌نام جامعه هستند، بهعلاوه کسانی که انتخاب نشدند با این‌که واجد شرایط و صلاحیت بودند به علت محدودیت اساس‌نامه به عنوان مشاوران عالی هیئت مدیره انتخاب شدند که در مواقع لازم از هم‌فکری آن‌ها استفاده می‌شود.

به این ترتیب با اساس‌نامه جدید هیئت امناء مستقیماً هیئت مدیره و بازرسان را انتخاب می‌نماید و پیش‌بینی شده است در صورت غیبت اعضاء هیئت امناء بیش از 5 جلسه متناوب و 3 جلسه متوالی افراد واجد شرایط دیگری با تصویب هیئت امناء انتخاب و به این هیئت اضافه شود.

بالا