مدیر عامل مجمع خویی‌های مقیم استان تهران

 

 

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می‌شود نماینده‌ی مجمع محسوب شده و از طرف مجمع حق امضا دارد و عزل وی از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد که بایستی مستند و مدلل باشد. اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره‌ی مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیش‌تر نخواهد بود. لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساس‌نامه بلامانع است. کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مُهر مجمع معتبر خواهد بود. هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آن‌ها از سوی مجمع عمومی امناء انتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهد ماند. مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل است:

 

1. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

 

2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیره.

 

3. نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر قانونی.

 

4. اعمال اختیاراتی که به‌صورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفویض شده باشد.

 

5. ارائه‌ی پیشنهادهای لازم در زمینه‌ی گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های مجمع به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

 

6. تهیه‌ی پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.

 

7. تهیه‌ی پیش‌نویس آئین‌نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیئت مدیره.

 

8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر.

 

9. پیشنهاد برگزاری جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیئت مدیره.

 

10. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساس‌نامه و قوانین مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

 

حقوق و مزایای مدیر عامل به‌وسیله هیئت مدیره تعیین می‌شود. در صورتی که مدیر عامل از اعضا هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. مدت مأموریت مدیر عامل از مدت مأموریت هیئت مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر عامل درصورت انقضای مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

 

 این سمت در مجمع خویی‌های مقیم تهران بر عهده‌ی آقای محمدعلی انصاریان است:

 

محمد علی انصاریان مدیر عامل مجمع خویی‌های مقیم استان تهران

محمد علی انصاریان

مدیر عامل مجمع خویی‌های مقیم استان تهران

بالا