هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران

مجمع عمومی هیئت امناء متشکل از کلیه اعضای هیئت امناء که می‌تواند 15 تا 30 نفر باشد، تشکیل و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری که به‌صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود. چنانچه ادامه‌ی همکاری هر یک از اعضای هیئت امناء به علل فوت، عزل یا استعفا غیرممکن شود، هیئت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضا به‌عنوان عضو هیئت امناء انتخاب مینماید. مجمع عمومی عادی هیئت امناء سالی یک‌بار تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول و با حضور هر تعداد از اعضا دربار دوم تشکیل می‌گردد. اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به‌علاوه یک آرای حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه‌ی دوم به فاصله‌ی حداقل 10 روز تشکیل و با هر تعداد اعضا حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی هیئت امناء ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) یا یک پنجم اعضاء هیئت امناء در صورتی که هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید تشکیل شود. دعوت برای مجمع عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت (تلفنی کتبی) صورت می پذیرد. روزنامه کثیرالأنتشار برای درج آگهی های مجمع روزنامه اطلاعات می‌باشد.

در ادامه اعضای هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم تهران را در این‌جا معرفی خواهیم کرد:

جلیل آزما

ژاله آموزگار

محمدعلی احمدزاد اصل

محسن اخروی

جواد اسمعیل‌لو

ابراهیم اصلانی

ولی اعرابی

محرم الهویردی‌زاده

محمدعلی انصاریان

فاطمه انصاریان

غلام‌رضا انزابی‌پور

داود بقایی

نازیلا چرخ‌گری

جواد حقیرمددی

علی‌اکبر دانش

میرسعید ستاری‌زاده

محمد سردارلو

غلام‌علی شریف

ماهرخ طالبی

غلام‌علی فارغی

علی فتح‌الله‌زاده خویی

ابراهیم فتح‌اللهی

مهدی کسایی

یوسف کربلایی خلیلی

سعید مالکی

مرتضی مجتهدی

سید طه مرقاتی خویی

شهیندخت مولاوردی

محمدصالح نبی‌زاده

مصطفی نوروززاده

بالا