بسمه تعالی

اساسنامه مجمع خویی های مقیم استان تهران (نسخه‌ی اصلاحی)

فصل اول کلیات و اهداف

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد موردنظر مجمع خویی های مقیم استان تهران است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار مجمع نامیده می شود.

ماده 2

 نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مجمع غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281/ه مورخ 8/5/1384 هیأت محترم وزیران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت مجمع در سطح استان تهران است.

ماده 4

محل: مرکز اصلی مجمع در استان تهران شهرستان تهران به نشانی: خیابان آذربایجان، روبروی خیابان کارون، پلاک 1039، حسینیه خویی ها واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.­­­­­­­­­­

ماده 5

تابعیت: مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 6

مدت فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده 7

دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 10.000.000 ریال می باشد که توسط هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است.

ماده 8

هیأت مؤسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل مجمع قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 9

اهداف مجمع عبارتند از:

الف) کلیات: هدف از تشکیل مجمع عمران و توسعه شهرستان خوی با حمایت از تدوین، پشتیبانی و تهیه طرحهای مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی با استفاده از منابع ملی و استانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین موضوعه کشوری است.

ب) روش اجرای هدف

ب1- بررسی و پژوهش در زمینه امکانات رشد و توسعه شهرستان خوی

ب2- شناسایی منابع ملی و مزیت های نسبی شهرستان خوی

ب3- پیشنهاد برنامه های مربوط به رشد و توسعه شهرستان خوی به مراجع ذیصلاح

ب4- حمایت از طرحهای رشد و توسعه شهرستان خوی

ب5- جذب و هدایت مشارکتهای مردمی در جهت اهداف مجمع

ب6- ارائه طرح و پیشنهادهای مناسب در جهت توسعه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و عمرانی شهرستان خوی

فصل دوم: ساختار

ماده 10

ارکان مجمع عبارتند از: 1-مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرسان

ماده 11

وظایف هیأت مؤسس

1-    انجام اقدامات اولیه مجمع برای تأسیس

2- تهیه و تصویب اساسنامه

3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی برگزاری اولین مجمع عمومی

4- انتخاب اعضای هیأت امناء

5- انتخاب اولین مدیران و بازرسان و ...

ماده 12

الف- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای هیأت امنا که می تواند 15 تا 30 نفر باشد،تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده 13

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیأت امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیرممکن شود، هیأت امنا شخص واجدشرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیأت امنا انتخاب می نماید.

ماده 14

مجمع عمومی عادی هیأت امنا سالی یکبار تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول و با حضور هر تعداد از اعضا دربار دوم تشکیل می گردد.

تبصره 1 اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر درخصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 روز تشکیل و با هرتعداد اعضا حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2 مجمع عمومی هیأت امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) یا یک پنجم اعضاء هیأت امنا در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید تشکیل گردد.

تبصره 3 دعوت برای مجمع عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت ( تلفنی کتبی ) صورت می پذیرد.

تبصره 4 روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های مجمع روزنامه اطلاعات می باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی هیأت امناء :

1-    انتخاب اعضای هیأت امناء و هیأت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )

2-    استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان

3-    تعیین خط مشی کلی مجمع

4-    بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره

5-    تعیین عضو جانشین هیأت امنا

6-     تصویب ترازنامه و بودجه مجمع

7-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

8- عزل اعضاء امناء، هیأت مدیره و بازرسان

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

1-    با درخواست اکثریت اعضا هیأت مدیره یا بازرس ( بازرسان )

2-    با درخواست یک پنجم اعضاء امناء

تبصره 1 دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره 2 اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء امناء تشکیل می گردد.

تبصره 3 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوم سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1-    تصویب تغییرات اساسنامه

2-    بررسی و تصویب انحلال مجمع

3-    تغییر در میزان سرمایه

4-    انحلال قبل از موعد

5- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اختیاراتیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده طبق قوانین جاری کشور باشد

ماده 18

جلسات مجامع عمومی هیأت امناء توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 1 اعضای هیأت رئیسه مجمع نباید از بین کاندیدهای هیأت امنا یا هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

ماده 19

هیأت مدیره : مجمع دارای هیأت مدیره مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1 جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

تبصره 2 شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3-دعوت ازاعضای هیأت مدیره می بایست حداقل2 روزقبل ازتشکیل جلسه بصورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20

 در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد بصورت عادی یا عادی بصورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده 21

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

ماده 22

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه مجمع یا آیین نامه ای که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید، مشخص می نماید.

تبصره 1 هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره 2 هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده 23

هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین

هیأت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا بمنظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 10 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذیصلاح اعلام خواهد نمود.

ماده 24

هیأت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین وکیل، تعیین حکم و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده بطور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع بنام مجمع خویی های مقیم استان تهران انجام دهد.

تبصره 1 جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امنا است، هیأت مدیره کلـیه اخـتیارات لازم بـرای اداره امـور مشـروط به رعـایت حـدود اهـداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره 2 هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ  500.000.000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده 25

بازرسان

مجمع عمومی عادی امناء 2 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26

وظایف بازرس بشرح ذیل است :

1-    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امناء

2-    مطاله گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3-    گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا

4-    اظهارنظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.

5-    سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره 1 بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

تبصره 2 انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 27

بازرس می تواند در هرموقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 28

درصورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل بجای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 29

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 30

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

1-    کسانیکه بعلت ارتکاب جرم و بموجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محکوم شده ( دوران محکومیت )

2-    مدیران و مدیرعامل

ماده 31

هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده مجمع محسوب شده و از طرف مجمع حق امضا دارد و عزل وی از اختیارات هیأت مدیره می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد.

تبصره 1 اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

تبصره2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود.

تبصره 3 هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی امناء انتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهد ماند.

ماده 32

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :

1-    نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و دربرابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

2-    استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و باتصویب هیأت مدیره.

      3- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر قانونی.

4- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.

5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

6- تهیه پیشنویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.

7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره.

8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر.

9- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره.

10-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده 33

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.

درصورتیکه مدیرعامل از اعضا هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 34

مدت مأموریت مدیرعامل از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هرصورت مدیرعامل درصورت انقضا مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35

بودجه " مجمع " از طریق ذیل تأمین می شود.

1-    هدایا و کمک های مردمی

2-    کمک های دولتی و غیردولتی

3-    وقف، هبه و حبس

ماده 36

درآمد و هزینه های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1 هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های جاری موجود است در حساب مخصوصی بنام مجمع نزدیکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره 2 سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 37

کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی مجمع نگهداری می شود ترتیب امضا مکاتبات رسمی را هیأت مدیره تعیین می نماید.

تبصره مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 38

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 39

هیأت مدیره مکلف است محل مجمع و تغییرات بعدی آنرا به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 40

مجمع دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.

تبصره هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 41

انحلال : در صورت انحلال مجمع خویی ها مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم ( اعم از منقول و غیرمنقول ) دارایی ها را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده و هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره 1 تصفیه امور مربوط برطبق مفاد اساسنامه و آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281 ه مورخ 8/5/84 و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 2 هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره 3 مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده 42

 انتشار هرگونه مجله،کتاب ومطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.

ماده 43

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281ه مورخ 8/5/84 و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 44

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 44 ماده و 28 تبصره در نشست مورخ 18/11/92 هیأت موسس و هیأت امنا به تصویب رسید.

بالا