اهداف مجمع خویی‌های مقیم استان تهران

هدف از تشکیل مجمع عمران و توسعه شهرستان خوی با حمایت از تدوین، پشتیبانی و تهیه طرح‌های مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی با استفاده از منابع ملی و استانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین موضوعه‌ی کشوری است.

به‌طور مشخص اهداف مجمع خویی‌های مقیم استان تهران را می‌توان در این محورهای پیگیری کرد:

1. بررسی و پژوهش در زمینه‌ی امکانات رشد و توسعه‌ی شهرستان خوی

2.  شناسایی منابع ملی و مزیت‌های نسبی شهرستان خوی

3. پیشنهاد برنامه‌های مربوط به رشد و توسعه‌ی شهرستان خوی به مراجع ذیصلاح

4. حمایت از طرح‌های رشد و توسعه شهرستان خوی

5. جذب و هدایت مشارکت‌های مردمی در جهت اهداف مجمع

6. ارائه‌ی طرح و پیشنهادهای مناسب در جهت توسعه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و عمرانی شهرستان خوی

بالا